Vedtægter 2018

V E D T Æ G T E R
for
Aktieselskabet Franske Vingårde
(CVR-nr. 79 43 23 18)

Navn og formål
§ 1.
Selskabets navn er Aktieselskabet Franske Vingårde.
§ 2.
Selskabets formål er gennem investeringer i franske vingårde at
producere, distribuere og handle med vin og at drive anden dermed i
forbindelse stående virksomhed.

Selskabskapital og aktier
§ 3.
Selskabskapitalen er 25.675.000 kr. fordelt i aktier à 500 kr. eller
multipla heraf. Af aktiekapitalen er 2.965.000 kr. A-aktier, 6.500.000
kr. B- aktier, 10.210.000 kr. C-aktier og 6.000.000 kr. D-aktier.
§ 4.
Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage udvidelse af selskabets kapital med indtil
nom. 10.000.000 kr. A-aktier og indtil nom. 10.000.000 kr. C-aktier. Udvidelsen
kan ske ad en eller flere gange. De nye aktier, der skal tegnes kontant, skal udbydes på vilkår, som bestyrelsen fastsætter, idet de nye aktier skal tegnes kontant, være ikke-omsætningspapirer, skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog. Der
2
skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, medens de nye C-aktier er pligtig at lade aktierne indløse helt eller delvis på de i vedtægternes § 6
angivne vilkår. De nye A-aktier udbydes forlods til selskabets A-aktionær og de nye
C-aktier forlods til selskabets B- og C-aktionærer i forhold til deres aktiebesiddelse.
Bestyrelsens bemyndigelse udløber den 24. maj 2023
§ 5.
Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
Bortset fra de forskelle, der i henhold til disse vedtægter består imellem
A-aktier, B-aktier, C-aktier og D-aktier, har ingen aktier særlige
rettigheder.
Udvidelse af selskabskapitalen kan kun finde sted, såfremt udvidelsen
tiltrædes af en simpel stemmeflerhed af samtlige A-aktionærer og i øvrigt
vedtages efter vedtægternes § 11.
I tilfælde af udvidelse af selskabskapitalen har aktionærer inden for
samme aktieklasse fortegningsret i forhold til deres aktiebesiddelse.
Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
§ 6.
Ingen A-aktionær skal være pligtig at lade sine A-aktier indløse helt
eller delvist.
Enhver B-aktionær, C-aktionær og D-aktionær er pligtig at lade sine
aktier indløse på følgende betingelser.
A-aktionærerne har købsret til B-aktier, C-aktier og D-aktier i forhold til
deres aktiebesiddelse. A-aktionærerne kan dog ved aftale indbyrdes
bestemme en anden fordeling. Hvis en A-aktionær ønsker at udnytte sin
købsret, skal han give meddelelse til selskabets bestyrelse om størrelsen
af den B-aktiepost, C-aktiepost eller D-aktiepost, som han ønsker at
erhverve. På grundlag af retningslinjer, der er fastsat af selskabets
bestyrelse efter et frit skøn, bestemmer bestyrelsen, hvilken Baktiepost,
C- eller D-aktiepost der skal indløses. Inden 14 dage efter
modtagelsen af ønsket om at udnytte en købsret, retter bestyrelsen
henvendelse til den eller de B-, C- eller D-aktionærer, hvis B-, C- eller
D-aktier skal indløses. Det er dog en betingelse for udøvelse af
købsretten, at A-aktionæren erhverver hele den B-aktiepost, C-aktiepost
eller D-aktiepost, der indehaves af den eller de B-, C, eller Daktionærer,
der berøres af indløsningen.
Uanset B-, C- henholdsvis D-aktiernes værdi i handel og vandel sker
indløsningen til kurs pari, og købesummen for B-aktierne, C-aktierne
eller D-aktierne skal erlægges kontant senest 8 dage efter, at Aaktionæren
har fået meddelelse om, hvilken B-aktiepost, C-aktiepost
eller D-aktiepost der indløses.
§ 7.
Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikkeomsætningspapirer
gældende lovregler.

Generalforsamlinger
§ 8.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers
varsel ved brev til hver enkelt aktionær eller ved indkaldelse i Berlingske
Tidende og Jyllands-Posten eller på selskabets hjemmeside. Ordinære
generalforsamlinger afholdes hvert år senest 5 måneder efter
regnskabsårets udløb. Selskabet kan benytte elektronisk
dokumentudveksling samt elektronisk post mellem selskabet og
aktionærerne (elektronisk kommunikation), i hvilket tilfælde
aktionærerne skal oplyse om e-mailadresse til selskabet til brug herfor.
Elektronisk kommunikation kan i så fald benyttes ved indkaldelse til
generalforsamling, frem- sendelse af dagsorden og øvrige
generalforsamlingsdokumenter samt i øvrigt generelle oplysninger fra
selskabet til aktionærerne. Oplysning om kravene til de anvendte
systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk
kommunikation kan, hvis bestyrelsen vælger at anvende elektronisk
kommunikation, rekvireres hos selskabet.
Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år senest 5 måneder efter
regnskabsårets udløb.
Generalforsamlinger kan afholdes i København.
§ 9.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning og
årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Forslag fra aktionærerne skal for at blive behandlet på
generalforsamlingen være indgivet til selskabet senest 6 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller
revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal
endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt
angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5% af
selskabskapitalen.
§ 10.
På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10 stemmer,
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 1 stemme, hvert C-aktiebeløb på 500 kr. 1
stemme og hvert D-aktiebeløb på 500 kr. 1 stemme.
§ 11.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed,
bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven foreskriver særlige
regler om repræsentation og majoritet.
Bestyrelse og direktion
§ 12.
Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen for 1 år ad gangen en
bestyrelse bestående af 5-6 medlemmer, således at A-aktionærerne har
ret til at vælge 3 medlemmer, B- og C-aktionærerne 2 medlemmer og D-aktionærerne 1 medlem. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
§ 13.
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer.

Tegningsret
§ 14.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Regnskab og revision
§ 15.
Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad
gangen valgt statsautoriseret revisor.
§ 16.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
§ 17.
Årsregnskabet opgøres, så det giver et retvisende billede af selskabets
aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.
-ooOoo-
Således ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj
2018.


Vedtægter